Cây trong nhà

Cây trồng trong nhà, đôi khi được gọi là cây trồng trong chậu, cây trồng trong chậu hoặc cây trồng trong nhà, là một loại cây cảnh được trồng trong nhà.